โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายคารม ช่วยสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ได้ตระหนักถึง ความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้กับบุคลากรในสังกัด ได้ยึดถือ ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับ ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการ กระทำ อันมีผลต่อ การใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตาม แผน ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการ รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

  1. ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน แสดงเจตนารมณ์โดยประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

           โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 6 พฤกษภาคม 2566 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นหน่วยงานที่ บุคลากรทุกคนไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งใน ก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยง การกระทำ อันมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำ ไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้ เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับดูแล บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง เคร่งครัด และกำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน จัดทำ รายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตาม นโยบาย No Gift Policy เป็นรายบุคคล และ รายกลุ่มงาน สรุปรอบ 6 เดือน และ 1 ปีงบประมาณ เพื่อให้การดำ เนินการให้เป็นไปตาม นโยบาย No Gift Policy อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. กิจกรรม : ปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรม การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)

           ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัล ทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำ อันมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจ นำ ไปสู่การเลือก ปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

  3. กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ

           ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ ให้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน โดยวิทยากรภายในหน่วยงานโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งใน ก่อน ขณะและหลังการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติ ตนได้อย่างถูกต้องและเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-07 23:04:18 น.

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]