..
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

                การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

  ตารางแสดงข้อมูล OIT
  ที่
  เรื่อง
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Q&A
  9
  10
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11
  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  12
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  13
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  14
  15
  16
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  17
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  18
  E–Service
  19
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  20
  21
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  22
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  23
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  24
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  25
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  26
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  27
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  28
  29
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  30
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  31
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  32
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  33
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  34
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  35
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  36
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  37
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  38
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  39
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  40
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  41
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  42
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  43
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]