ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สรุปผลการใช้งบประมาณ งาน/โครงการ ประจำปี 2565
(วันที่ 07 สิงหาคม 2566 22.11 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566
(วันที่ 07 สิงหาคม 2566 22.04 น./อ่าน 74)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหนังสือเรียน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2566 22.00 น./อ่าน 57)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพโดยวิธีการคัดเลือก
(วันที่ 07 สิงหาคม 2566 21.40 น./อ่าน 83)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมร่วมแสดงพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภู
(วันที่ 04 สิงหาคม 2566 11.10 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการนำเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Prac
(วันที่ 04 สิงหาคม 2566 11.06 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 พิธีสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 04 สิงหาคม 2566 เวลา 10. 35 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
8
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 กิจกรรมงานวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 04 สิงหาคม 2566 10.25 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
9
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 04 สิงหาคม 2566 เวลา 10. 23 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชาสัมพันธ์วารสารทุ่งข้าวกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2566
(วันที่ 04 สิงหาคม 2566 10.14 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ประชาสัมพันธ์วารสารทุ่งข้าวกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2566
(วันที่ 04 สิงหาคม 2566 10.07 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
“ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐและเอกชน
(วันที่ 30 เมษายน 2566 15.51 น./อ่าน 154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 14. 13 น./อ่าน 267)
14
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 13. 47 น./อ่าน 245)
15
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 21. 02 น./อ่าน 262)
16
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 12. 28 น./อ่าน 284)
17
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 12. 25 น./อ่าน 272)
18
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 08. 46 น./อ่าน 168)
19
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 16. 11 น./อ่าน 191)
20
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 22. 45 น./อ่าน 192)
21
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 13. 20 น./อ่าน 157)
22
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 13. 53 น./อ่าน 303)
23
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 14. 00 น./อ่าน 161)
24
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 14. 23 น./อ่าน 143)
25
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 16. 06 น./อ่าน 166)
26
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 14. 27 น./อ่าน 141)
27
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 13. 24 น./อ่าน 178)
28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 20. 58 น./อ่าน 165)
29
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 19. 58 น./อ่าน 142)
30
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 19. 56 น./อ่าน 144)
31
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 19. 55 น./อ่าน 157)
32
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 14. 57 น./อ่าน 186)
33
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 13. 27 น./อ่าน 182)
34
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 13. 29 น./อ่าน 187)
35
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 13. 30 น./อ่าน 194)
36
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 14. 51 น./อ่าน 178)
37
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 09. 58 น./อ่าน 166)
38
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 12. 41 น./อ่าน 165)
39
O17 : E-Service
(วันที่ 04 กันยายน 2565 เวลา 16. 18 น./อ่าน 170)
40
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 09. 24 น./อ่าน 161)
41
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 09. 18 น./อ่าน 189)
42
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 09. 11 น./อ่าน 179)
43
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 09. 01 น./อ่าน 158)
44
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 08. 52 น./อ่าน 148)
45
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 20. 52 น./อ่าน 164)
46
O10 : แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 13. 32 น./อ่าน 167)
47
O9 : Social Network
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 11. 21 น./อ่าน 149)
48
O8 : Q&A
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 12. 00 น./อ่าน 157)
49
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 04 กันยายน 2565 เวลา 16. 04 น./อ่าน 182)
50
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 15. 07 น./อ่าน 152)
51
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 13. 45 น./อ่าน 176)
52
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 13. 34 น./อ่าน 161)
53
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 15. 47 น./อ่าน 147)
54
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 10. 00 น./อ่าน 148)
55
O1 : โครงสร้าง
(วันที่ 04 กันยายน 2565 เวลา 13. 18 น./อ่าน 162)
56
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม จัดอบรมตามโครงการเขตพื้นที่ห่วงใย ใส่ใจบุตรหลาน กิจกรรม
(วันที่ 01 กันยายน 2565 11.39 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
57
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม รับการประเมินเพื่อรับรางวัล IQA AWARD
(วันที่ 01 กันยายน 2565 11.38 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
58
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหามงคลวันเฉลิมพ
(วันที่ 01 กันยายน 2565 11.37 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
59
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม จัดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป
(วันที่ 01 กันยายน 2565 11.34 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
60
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมเป็นสถานศึกษาแกนนำโครงการพัฒนากลไกในการสร้างความเข้มแข็งข
(วันที่ 01 กันยายน 2565 11.33 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
61
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 01 กันยายน 2565 11.31 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
62
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต
(วันที่ 01 กันยายน 2565 11.29 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
63
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม จัดงานเลี้ยงรับ-ส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
(วันที่ 01 กันยายน 2565 11.27 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
64
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะครูบุคลากรโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม เดินทางไปส่งท่านผู้อำนวยการ ธำรงค์ วิเศษรอ
(วันที่ 01 กันยายน 2565 11.24 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
65
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ทำการตรวจ ATK คณะครู บุคลากร นักเรียน
(วันที่ 01 กันยายน 2565 11.13 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
66
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 01 กันยายน 2565 11.10 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
67
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565
(วันที่ 01 กันยายน 2565 11.05 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
68
วันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมได้รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษ
(วันที่ 01 กันยายน 2565 11.02 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
69
วันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม จัดทำพิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่
(วันที่ 01 กันยายน 2565 10.57 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
70
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับคณะครูบุคลากร นักเรียนและผู้
(วันที่ 01 กันยายน 2565 10.55 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
71
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนกลุ่ม B
(วันที่ 01 กันยายน 2565 10.51 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
72
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนกลุ่ม A
(วันที่ 01 กันยายน 2565 10.48 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
73
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมจัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก บุหรี่
(วันที่ 01 กันยายน 2565 10.46 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
74
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ร่วมทำบุญกฐิน ถวาย ณ วัดบ้านหนองบัว
(วันที่ 01 กันยายน 2565 เวลา 10. 45 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
75
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต
(วันที่ 01 กันยายน 2565 10.37 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
76
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน On Si
(วันที่ 01 กันยายน 2565 10.30 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
77
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA
(วันที่ 01 กันยายน 2565 10.19 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
78
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 11 สิงหาคม 2565 15.12 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
79
วันที่ 12 พฤษภาคม 64 มอบทุนอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ ม.3 ต่อ ม.4) ภายใต้สถานก
(วันที่ 11 สิงหาคม 2565 15.06 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
80
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2565 21.38 น./อ่าน 293)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม
(วันที่ 29 กันยายน 2564 09.43 น./อ่าน 261)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
82
การสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 10.39 น./อ่าน 317)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 14.29 น./อ่าน 267)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
สำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 05.52 น./อ่าน 466)
ข่าวประชาสัมพันธ์