O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [05 กันยายน 2565 เวลา 14. 13 น.] อ่าน 146
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [05 กันยายน 2565 เวลา 13. 47 น.] อ่าน 125
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [06 กันยายน 2565 เวลา 21. 02 น.] อ่าน 139
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน [06 กันยายน 2565 เวลา 12. 28 น.] อ่าน 148
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [06 กันยายน 2565 เวลา 12. 25 น.] อ่าน 149
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [06 กันยายน 2565 เวลา 08. 46 น.] อ่าน 84
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต [05 กันยายน 2565 เวลา 16. 11 น.] อ่าน 76
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [06 กันยายน 2565 เวลา 22. 45 น.] อ่าน 96
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [05 กันยายน 2565 เวลา 13. 20 น.] อ่าน 83
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [05 กันยายน 2565 เวลา 13. 53 น.] อ่าน 173