โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
 •  พันธกิจ ( MISSION)

  1 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

   2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  โดยการจัดกิจกรรม                 

    3 เสริมสร้างทักษะทางกีฬา  มีระเบียบวินัย  และมีน้ำใจนักกีฬา

                 4 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีทักษะในการดำรงชีวิต

                 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

   

  เป้าหมาย (GOAL)

                1 ผู้เรียนและชุมชนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพอันเกิดจากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำเทคโนโลยีไปใช้

                3 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม

                4  ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  มีทักษะด้านกีฬา  มีวินัย  มีน้ำใจนักกีฬาและสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข

                5 ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเต็มศักยภาพ    มีความสามารถด้านการเรียนรู้  การจัดการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-05-30 14:42:13 น.

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]