โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

 • ข้อมูลผู้บริหาร โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
 •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นายคารม    ช่วยสุข
  ตำหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
  โรงเรียน : โนนกุงวิทยาคม  
  โทรศัพท์ : 089-280-3003
  อีเมล์ : [email protected]

     ข้อมูลการศึกษา

  การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
  วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น
  กลุ่มสาระฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  หมายเหตุ ไม่มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-07 15:43:49 น.

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]