โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 

 • ประวัติ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

         โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยในปีการศึกษา 2532  กรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติให้โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่ตำบลโนนกุง  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี           ตามโครงการจัดสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท  ในปีดังกล่าวมีนักเรียนเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาชั้นปีที่  1  จำนวน  65  คน  2  ห้องเรียน  ใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนกุงเป็นที่ทำการ  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก นางปราณี  ครองยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกุง ขณะนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พร้อมด้วยสภาตำบลโนนกุง  ให้ความร่วมมือประสานงานเกี่ยวกับการรับนักเรียนและการจัดเตรียมสถานที่เรียนในครั้งแรก  โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  ได้จัดครูไปปฏิบัติการสอนจำนวน 7  คน  ครูจ้างสอนจำนวน  3  คน  และให้ฝ่ายบริหารจำนวน  7คน ไปปฏิบัติการกำกับดูแล  และนิเทศงานในเดือนพฤศจิกายน  2532   และได้ จัดหาที่ดินที่มีผู้บริจาคเป็นที่ตั้ง  ดังนี้

                      1. นายผุย  ยิ่งยง  ชาวบ้านโนนกุง  ตำบลโนนกุง  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัด

  อุบลราชธานี บริจาคที่ดิน  24  ไร่  2  งาน  90  ตารางวา

                      2. นางสายใจ  ทีรวม  และนายปัน  อุ่นศรี   ตำบลโนนกุง  อำเภอตระการพืชผล 

  จังหวัดอุบลราชธานี   บริจาคที่ดิน  10  ไร่  20  ตารางวา

                   ในปีการศึกษา 2533 โรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน       39 คน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาขาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  เป็นโรงเรียนประจำตำบลให้ชื่อว่า “โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม”  ตั้งแต่วันที่  8  มิถุนายน  2533  และ   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสมพงษ์  โลมรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  25  มิถุนายน   2533

   

            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-05-30 14:42:13 น.

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-239015 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]